ZGŁOSZENIE DZIECI/UCZNIÓW DO PORADNI

Zgłoszenia można dokonać poprzez:

  1. Złożenie zgłoszenia w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do poradni.
  2. Przesłanie zgłoszenia drogą listowną.
  3. Przesłanie skanu zgłoszenia na adres e-mail: sekretariat@ppp2.radom.pl

UWAGA!

Zgłoszenie musi zawierać dane rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia, numer telefonu kontaktowego, dane dziecka/ucznia, numer PESEL, nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko/uczeń oraz powód zgłoszenia.

Brak podpisu rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia na pierwszej i drugiej stronie zgłoszenia uniemożliwia podjęcie dalszych działań pomocowych ze strony poradni. Po dostarczeniu zgłoszenia specjalista będzie kontaktował się pod wskazanym numerem telefonu, w celu umówienia spotkania lub przeprowadzenia konsultacji telefonicznej.

Jeśli zgłoszenie zostało dokonane drogą e-mail, na pierwsze spotkanie ze specjalistą należy zabrać oryginał zgłoszenia.

WAŻNE!

Przed przyjściem do poradni należy zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa zamieszczonymi na stronie internetowej placówki i drzwiach poradni.