Opinie, informacje o wynikach diagnozy

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.)

 

  1. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka/ucznia albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

 

  1. Osoba składająca wniosek dołącza posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka/ucznia uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia, uczęszczającego do szkoły lub placówki, także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

 

  1. Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka/ucznia przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia, a pełnoletni uczeń, zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

 

  1. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym  w pkt.1, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

 

  1. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka/ucznia albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko/uczeń albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub innych specjalistów, informując o tym osobę składającą wniosek.

 

  1. Poradnia wydaje na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.